مطالب توسط یوسف رحیمی

راههای انتقال نیرو(علوم ششم)

راههای انتقال نیرو ۱- چرخ و محور چرخ و محور نوعی ماشین ساده است که از یک چرخ متصل به یک محور (میله) به وجود آمده است. زمانی که چرخ می چرخد، محور نیز به گردش در می آید و زمانی که محور می چرخد، چرخ را می چرخاند و همواره تعداد دور چرخش چرخ […]

قرینه – تقارن مرکزی – تقارن محوری(پایه ی ششم)

نکته ۱-اگر نقطه ای روی محور طول باشد، طول دارد ولی عرض ندارد یعنی عرض آن صفر است و اگر نقطه ای روی محور عرض باشد، عرض دارد ولی طول آن صفر است. نکته ۲:برای قرینه کردن هر نقطه نسبت به محور طول، کافی است فقط عرض نقطه را قرینه کنیم. نکته ۳: برای قرینه […]