مطالب توسط یوسف رحیمی

کانی چیست؟

کانی از یک واژه فارسی به نام کان گرفته شده که در عربی معدن نام دارد)، ماده‌ای طبیعی، غیر آلی، متبلور و جامدی است که ترکیب شیمیایی نسبتاً ثابتی دارند و در ترکیب سنگ‌های پوسته زمین یافت می‌شود و دارای فرمول شیمیایی و ساختمان اتمی مشخص است. برخی کانی‌ها از یک عنصر خالص و بسیاری […]

تفاوت دماسنج الکلی باجیوه ای

ﻧﻘﻄﻪ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﻭ ﺟﻮﺵ ﺍﻟﮑﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ۱۱۵- ﻭ ۷۹ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﯿﻮﻩ ۳۹- ﻭ ۳۵۷ ﺍﺳﺖ . ﺍﮔﺮ ﺩﻣﺎﺳﻨﺞ ﻫﺎﯼ ﺍﻟﮑﻠﯽ ﻭ ﺟﯿﻮﻩ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻬﻤﯽ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ . ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﻣﺎﺳﻨﺞ ﺍﻟﮑﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻘﻄﻪ […]