1- فیلم آموزشی علوم فصل 2 (مخلوطها)

2 – فیلم آموزشی علوم فصل 6 (سنگها)

3 – فیلم آموزشی علوم فصل 7 (آهن ربا)

4 – فیلم آموزشی علوم فصل 8 (آسمان درشب)

5 – فیلم آموزشی علوم فصل 9 (بدن ما 1)

6 – فیلم آموزشی علوم فصل 10 تنفس(بدن ما 2)

7 – فیلم آموزشی علوم فصل 10 گردش خون(بدن ما 2)

8 – فیلم آموزشی علوم فصل 11 (بی مهره ها)

9 – فیلم آموزشی علوم فصل 12گیاهان (1)

10 – فیلم آموزشی علوم فصل 12گیاهان (2)

11 – فیلم آموزشی گردش خون دربدن

12 – فیلم آموزشی فیزیولوژی قلب انسان

13 – فیلم آموزشی فیزیولوژی قلب انسان(2)

14 – فیلم آموزشی آناتومی قلب انسان

15 – فیلم آموزشی تقسیم سلولی (رشدجنین)

16 – فیلم آموزشی تقسیم سلولی (رشدجنین)(2)

17 – فیلم آموزشی سکته ی قلبی

18 – فایل صوتی درس 16 فارسی(پرسشگری)

19 – فایل صوتی فارسی(شعرامید -پروین اعتصامی)

20 – فایل صوتی فارسی(بخوان وبیندیش درس17)

21 – فایل صوتی فارسی فرمانده دلها(درس11)

22 – فایل صوتی فارسی حکایت های سعدی (ادب ازکه آموختی )(درس14)

23 – فایل صوتی فارسی درس 17(مدرسه ی هوشمند )

24 – فایل صوتی فارسی درس 13(لطف حق)

25 – فایل صوتی فارسی درس 12(یک اتفاق ساده)

26- فیلم آموزشی علوم فصل 4 (انرژی الکتریکی)

27- فیلم آموزشی عملکردقلب

28- فیلم آموزشی آهن ربا

29- فایل صوتی درس ستایش فارسی خوانداری پایه ی چهارم

30- فایل صوتی درس آفریدگارزیبایی فارسی خوانداری پایه ی چهارم

31- فیلم آموزشی رابطه ی بین مورچه – شته وکفشدوزک

32- فیلم آموزشی ساختارسلول

33- فیلم آموزشی سفربه درون سلول

34- فیلم آموزشی سلول موجودزنده

35- فیلم آموزشی کرم کدوی گاوی